က်ြနု္ပ္တို႔၏  တန္ဖိုး

AK Solar Team မွ မွ်ေ၀ေပးခ်င္တာေတြကေတာ႔

တန္ဖိုးေသာအရာမ်ား- ၀ါသနာ၊ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္း၊ရိုးသားျခင္း၊ စာနာေထာက္ထားမွဳ

က်ြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယံုၾကည္မွဳ၊ ပြင္႔လင္းျမင္သာရိွမွဳ၊ အဖြဲ႔လိုက္လုပ္ေဆာင္မွဳ ၊ ပညာရွင္ ဆန္မွဳ တို႔၏ အေျခခံအေရးပါမွဳတို႔ကို ခိုင္မာစြာ လက္ခံယံုၾကည္ထားပါသည္။

 

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ထုတ္ကုန္ ႏွ & ဝန္ေဆာင္မွဳ

ဝန္ေဆာင္မွဳ
  • အင္ဂ်င္နီယာ ဒီဇိုင္း
  • တပ္ဆင္ျခင္းႏွင္႔ ေဆာက္လုပ္ေရး
  • လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္႔ ထိ္န္းသိမ္းျခင္း
  • Renewable energy ဆိုင္ရာ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင္႔ အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း
အင္ဂ်င္နီယာ ဒီဇိုင္း

System စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုျမင့္တင္ရန္ ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား တိက် ျမန္ဆန္စြာခ်ႏိုင္ေစရန္

တပ္ဆင္ျခင္းႏွင္႔ ေဆာက္လုပ္ေရး

ဆိုလာ မတပ္ဆင္မီ လိုအပ္ေသာ လမ္းညႊန္မွဳ ေပးျခင္း။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္႔ ထိ္န္းသိမ္းျခင္း

ေရသန႔္စင္ေရးစနစ္ ဆိုလာ bot သည္ လူတိုင္းအတြက္ ထိေရာက္ေသာ စြမ္းအင္ျဖစ္သည္။

အခမဲ႔ အၾကံဥာဏ္မ်ားရယူရန္ အတြက္ ဆက္သြယ္ပါ

+92-6-4999-929
support@akkeenergy.com
Project ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ဖန္တီးရန္ Site Survey

 

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာ

 

အင္ဂ်င္နီယာဒီဇိုင္း ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား

 

စက္ပစၥည္းမ်ားကို တပ္ဆင္ေပးျခင္း

 

စမ္းသပ္ျခင္းႏွင္႔ ေကာ္မရွင္ေပးျခင္း

 

ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၀န္ေဆာင္မွဳ

.

Renewable energy ဆိုင္ရာ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင္႔ အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း